Κατοικία & Ιθαγένεια

Πορτογαλία

Η "Golden Visa" της Πορτογαλίας είναι η τέλεια διαδρομή για τις χρυσές ακτές της Πορτογαλίας. Λόγω της ευελιξίας και των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων του, αυτό το πρόγραμμα αποδεικνύεται ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στην Ευρώπη.

Επιπλέον, η Πορτογαλία προσφέρει επίσης ένα Πρόγραμμα Μη Συνηθισμένων Κατοίκων σε άτομα που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι στην Πορτογαλία. Αυτό τους επιτρέπει να απολαμβάνουν ειδική φορολογική απαλλαγή από το προσωπικό φόρο σχεδόν για όλα τα εισοδήματα από ξένες πηγές, σε διάστημα 10 ετών.

Λεπτομέρεια Πορτογαλίας

Πορτογαλικά προγράμματα

Κάντε κλικ στο σχετικό πρόγραμμα (α) παρακάτω για να δείτε τα οφέλη του καθενός, τις οικονομικές υποχρεώσεις και άλλα κριτήρια που ενδέχεται να ισχύουν:

Προγράμματα - Οφέλη & Κριτήρια

Πορτογαλία

Χρυσή Θεώρηση Πορτογαλίας

Βίζα D7 της Πορτογαλίας (Διατίθεται σε υπηκόους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)

Η Πορτογαλία Digital Nomad Visa Enabling Residency

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Χρυσή Θεώρηση Πορτογαλίας

Η Πορτογαλική Χρυσή Βίζα επιτρέπει στους κατοίκους εκτός ΕΕ όχι μόνο να διαμένουν στην Πορτογαλία, αλλά και να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ζώνης Σένγκεν.

Άτομα που διαμένουν στην Πορτογαλία για 5 χρόνια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή. Αυτό συνήθως χορηγείται, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν βίζα διαμονής τα τελευταία 5 χρόνια. Στο τέλος του 5ου έτους κατάταξης ως κάτοικος Πορτογαλίας, ένα άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για πορτογαλική ιθαγένεια και επομένως πορτογαλικό διαβατήριο.

Περαιτέρω οφέλη περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση στην Ε.Ε.
 • Ταξίδια χωρίς βίζα σε περίπου 170 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ζώνης Σένγκεν (26 ευρωπαϊκές χώρες).
 • Ελάχιστες απαιτήσεις διαμονής μόνο επτά ημερών το πρώτο έτος και δεκατεσσάρων ημερών στα επόμενα δύο έτη. Επομένως, είναι δυνατό να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Golden Visa χωρίς να γίνετε φορολογικός κάτοικος.
 • Τα άτομα που επιλέγουν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι στην Πορτογαλία μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα Μη Συνήθων Κατοίκων (είναι δυνατό για άτομα εκτός ΕΕ να υποβάλουν αίτηση για τα δύο συστήματα ταυτόχρονα).

Χρυσή Θεώρηση Πορτογαλίας

Οι ακόλουθες επενδύσεις θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Χρυσή Βίζα:

 • Μεταβίβαση κεφαλαίου τουλάχιστον 500,000 €, για την απόκτηση μετοχών σε οντότητα συλλογικών επενδύσεων μη σε ακίνητη περιουσία, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το πορτογαλικό δίκαιο. Κατά τη στιγμή της επένδυσης, η λήξη πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε έτη στο μέλλον και τουλάχιστον το 60% της αξίας πρέπει να επενδυθεί σε εμπορικές εταιρείες με έδρα την Πορτογαλία. Ή
 • Δημιουργία δέκα θέσεων εργασίας. Ή
 • Μεταφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 500,000 € για ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται από ιδιωτικά ή δημόσια επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα, ενταγμένα στο εθνικό επιστημονικό και τεχνολογικό σύστημα. Ή
 • Μεταφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 250,000 € για επένδυση για την υποστήριξη καλλιτεχνικών παραγωγών που αντικατοπτρίζουν την εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Μια τέτοια επένδυση μπορεί να γίνει, μέσω? υπηρεσίες κεντρικής και/ή περιφερειακής άμεσης διοίκησης, δημόσια ιδρύματα, φορείς που ενσωματώνουν τον επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα, δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα με καθεστώς κοινής ωφέλειας, διαδημοτικές οντότητες, οντότητες που ανήκουν στον τοπικό επιχειρηματικό τομέα, δημοτικές ενώσεις και δημόσιοι πολιτιστικοί σύλλογοι· Ή
 • Μεταβίβαση κεφαλαίου τουλάχιστον 500,000 € για σύσταση εμπορικής εταιρείας, με έδρα την Πορτογαλία, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πέντε μόνιμων θέσεων εργασίας. Εναλλακτικά, μπορούν να προστεθούν τουλάχιστον 500,000 ευρώ στο κεφάλαιο μιας υπάρχουσας εμπορικής εταιρείας, με έδρα την Πορτογαλία. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τη δημιουργία τουλάχιστον πέντε μόνιμων θέσεων εργασίας ή τη διατήρηση τουλάχιστον δέκα θέσεων εργασίας, με τουλάχιστον πέντε μόνιμους υπαλλήλους, για ελάχιστη περίοδο τριών ετών.

Χρυσή Θεώρηση Πορτογαλίας

Ελάχιστες απαιτήσεις διαμονής στην Πορτογαλία:

 • 7 ημέρες το πρώτο έτος.
 • 14 ημέρες στις επόμενες περιόδους των δύο ετών (δηλαδή έτη 2-3 και 4-5).

Για να αποκτήσει την πορτογαλική υπηκοότητα ένα άτομο πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο υπάρχουσας Πορτογαλικής Κάρτας Διαμονής.
 • Δήλωση που εκδόθηκε από τις πορτογαλικές αρχές στην οποία αναφέρεται ότι ένα άτομο διαμένει στην Πορτογαλία τα τελευταία 6 χρόνια.
 • Έλεγχος ποινικού μητρώου της Πορτογαλίας.
 • Έλεγχος Ποινικού Μητρώου από τη χώρα προέλευσης του ατόμου, δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Πορτογαλικό Προξενείο και Αποστίλ.
 • Απόδειξη ότι το άτομο έχει δώσει το επίσημο τεστ πορτογαλικής γλώσσας για αλλοδαπούς.
 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Βίζα D7 της Πορτογαλίας (Διατίθεται σε υπηκόους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)

οφέλη:

 • Δυνατότητα απόκτησης του καθεστώτος μη συνήθους κατοίκου (NHR) για 10 χρόνια – αυτό περιλαμβάνει απαλλαγή από τον φόρο ορισμένων εισοδημάτων από το εξωτερικό, εάν πληρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 • Μόνιμη είσοδος και μετακίνηση χωρίς βίζα στον χώρο Σένγκεν.
 • Μετά από μια περίοδο 5 ετών, να είστε σε θέση να υποβάλετε αίτηση για μόνιμη διαμονή ή πορτογαλική υπηκοότητα.

Βίζα D7 της Πορτογαλίας (Διατίθεται σε υπηκόους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεικτικό εισοδήματος, τουλάχιστον, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από τον πορτογαλικό εγγυημένο κατώτατο μισθό, που προκύπτει από:

ένα. συντάξεις ή έσοδα από συνταξιοδοτικά συστήματα
σι. εισόδημα από κινητή και/ή ακίνητη περιουσία
ντο. εισόδημα από πνευματικά και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δεν είναι δυνατή η εργασία στην Πορτογαλία σύμφωνα με τους όρους της Βίζας D7.

Το 2024, ο πορτογαλικός εγγυημένος κατώτατος μισθός είναι 12 x 820 € = 9,840 €, με κατά κεφαλήν αύξηση για κάθε οικογενειακή μονάδα ως εξής: πρώτος ενήλικας – 100%; δεύτερος ενήλικας και επιπλέον ενήλικες – 50% παιδιά κάτω των 18 ετών – 30%.

Απαιτείται διαμονή στην Πορτογαλία για τουλάχιστον 12 μήνες. Υπάρχουν 3 δυνατότητες. αγορά ακινήτου, ενοικίαση ακινήτου ή ύπαρξη «όρων ευθύνης» υπογεγραμμένο από μέλος της οικογένειας ή φίλο, αποδεικνύοντας ότι θα παρέχουν διαμονή στον αιτούντα για 12 μήνες

Το άτομο θα είναι φορολογικός κάτοικος Πορτογαλίας (κανόνας 183 ημερών), πράγμα που σημαίνει ότι το παγκόσμιο εισόδημα θα φορολογείται στην Πορτογαλία.

Βίζα D7 της Πορτογαλίας (Διατίθεται σε υπηκόους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)

Για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών πρέπει:

• Να μην απουσιάζει από την Πορτογαλία για περισσότερο από 6 μήνες συνεχόμενα σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών ή 8 μήνες κατά διαστήματα σε διάστημα 24 μηνών.
• «Επίσημη τεκμηρίωση Εθνικής Βίζας», πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα. Τα επίσημα έγγραφα που αφορούν ανηλίκους και ανίκανους θα πρέπει να υπογράφονται από τον οικείο νόμιμο κηδεμόνα
• Δύο φωτογραφίες
• Διαβατήριο (ισχύει για τουλάχιστον τρεις μήνες)
• Έγκυρη ταξιδιωτική ασφάλιση – πρέπει να καλύπτει τα απαραίτητα ιατρικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ιατρικής βοήθειας και της δυνατότητας επαναπατρισμού
• Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας ιθαγένειας του αιτούντος ή της χώρας όπου ο αιτών κατοικεί για περισσότερο από ένα έτος (εκτός από αιτούντες κάτω των δεκαέξι ετών), με την Επιστολή της Χάγης (εάν υπάρχει) ή έχει νομιμοποιηθεί.
• Αίτημα για έρευνα ποινικού μητρώου από τις πορτογαλικές υπηρεσίες μετανάστευσης και συνόρων (AIMA)

 

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Η Πορτογαλία Digital Nomad Visa Enabling Residency

οφέλη:

 • Δυνατότητα απόκτησης του καθεστώτος μη συνήθους κατοίκου (NHR) για 10 χρόνια – αυτό περιλαμβάνει απαλλαγή από τον φόρο ορισμένων εισοδημάτων από το εξωτερικό, εάν πληρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 • Εργαστείτε εξ αποστάσεως και νόμιμα από την ηπειρωτική Πορτογαλία ή από τα νησιά της Μαδέρα ή τις Αζόρες.
 • Μετά από μια περίοδο 5 ετών, να είστε σε θέση να υποβάλετε αίτηση για μόνιμη διαμονή ή πορτογαλική υπηκοότητα.
 • Μόνιμη είσοδος και μετακίνηση χωρίς βίζα στον χώρο Σένγκεν.

Η Πορτογαλία Digital Nomad Visa Enabling Residency

Το άτομο πρέπει να εργαστεί στην Πορτογαλία για ξένη εταιρεία με έδρα σε άλλη χώρα.

Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει σχέση εργασίας:
• Σε περίπτωση δευτερεύουσας εργασίας, ο αιτών χρειάζεται σύμβαση εργασίας ή δήλωση του εργοδότη που να επιβεβαιώνει τη σύνδεση
• Σε περίπτωση ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας, τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι? απόδειξη σύστασης εταιρείας ή, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ή έγγραφο που επιβεβαιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μία ή περισσότερες οντότητες.

Απόδειξη μέσου μηνιαίου εισοδήματος, τους τελευταίους τρεις μήνες, με τουλάχιστον τέσσερις μηνιαίες πληρωμές ίσες με τον εγγυημένο ελάχιστο μισθό στην Πορτογαλία (2024: 4 x 820 € = 3,280 €).

Μέσα διαβίωσης στην Πορτογαλία: 12 x Εγγυημένος κατώτατος μισθός, καθαρά από τυχόν κρατήσεις κοινωνικής ασφάλισης (το 2024 αυτά τα στοιχεία είναι, 12 x 820 € = 9,840 €), με κατά κεφαλήν αύξηση για κάθε οικογενειακή μονάδα ως εξής: πρώτος ενήλικας – 100 %; δεύτερος ενήλικας και επιπλέον ενήλικες – 50% παιδιά κάτω των 18 ετών – 30%.

Διαμονή στην Πορτογαλία για τουλάχιστον 12 μήνες. Υπάρχουν 3 δυνατότητες. αγορά ακινήτου, ενοικίαση ακινήτου ή ύπαρξη «όρων ευθύνης» υπογεγραμμένο από μέλος της οικογένειας ή φίλο, που να αποδεικνύει ότι το άτομο αυτό θα παραχωρήσει κατάλυμα στον αιτούντα για 12 μήνες.

Το άτομο θα είναι φορολογικός κάτοικος Πορτογαλίας (κανόνας 183 ημερών), που σημαίνει ότι το παγκόσμιο εισόδημα θα φορολογείται στην Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία Digital Nomad Visa Enabling Residency

Για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών πρέπει:

• Να μην απουσιάζει από την Πορτογαλία για περισσότερο από 6 μήνες συνεχόμενα σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών ή 8 μήνες κατά διαστήματα σε διάστημα 24 μηνών.
• «Επίσημη τεκμηρίωση Εθνικής Βίζας», πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα. επίσημα έγγραφα που αφορούν ανήλικους και ανίκανους υπογράφονται από τον οικείο νόμιμο κηδεμόνα
• Δύο φωτογραφίες
• Διαβατήριο (ισχύει για τουλάχιστον τρεις μήνες)
• Έγκυρη ταξιδιωτική ασφάλιση – πρέπει να καλύπτει τα απαραίτητα ιατρικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ιατρικής βοήθειας και της δυνατότητας επαναπατρισμού
• Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας ιθαγένειας του αιτούντος ή της χώρας όπου ο αιτών κατοικεί για περισσότερο από ένα έτος (εκτός από αιτούντες κάτω των δεκαέξι ετών), με την Επιστολή της Χάγης (εάν υπάρχει) ή έχει νομιμοποιηθεί.
• Αίτημα για έρευνα ποινικού μητρώου από τις πορτογαλικές υπηρεσίες μετανάστευσης και συνόρων (AIMA)

Κατεβάστε την Πλήρη Λίστα Προγραμμάτων - Οφέλη & Κριτήρια (PDF)


Ζώντας στην Πορτογαλία

Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της ηπειρωτικής Ευρώπης, η Πορτογαλία είναι εύκολα προσβάσιμη όσον αφορά τα ταξίδια από και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Τα δύο νησιά των Αζορών και της Μαδέρας είναι επίσης αυτόνομες περιοχές της Πορτογαλίας και, όπως η ηπειρωτική χώρα, προσφέρει φανταστικό καιρό, χαλαρό τρόπο ζωής, κοσμοπολίτικες πόλεις και εκπληκτικές ακτές.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα της Dixcart, επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής μας.